1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563


วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563" เพื่อเป็นการสร้างความรู้ในเรื่องสวัสดิการ และสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติผู้พิการ พ.ศ. 2550 และการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาฝึกทักษะอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการทำสบู่เหลวล้างมือ โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล, นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และน.ส.สุนทรี บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ยังได้รับเกียรตินายชาญ นพคุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting