1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับการตรวจประเมินคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 เบื้องต้นรอบแรก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting
62 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล
63 องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาศึกษาดูงานด้านธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
64 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเสวนาในเวทีสานพลังภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาประเด็น “ความร่วมมือในการจัดการปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมอุบล”
65 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
66 โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
67 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการส่งเสริมและยกระดับการประเมิน LPA ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference
68 ประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ.2640
69 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
70 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2566
71 พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2566 วันที่2
72 พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี2566
73 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จากจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
74 ประชุมคณะกรรมพิจารณาตรา ทบทวน ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566
75 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
76 ประชุมคณะกรรมพิจารณาปรับปรุงและทบทวนภารกิจในการให้บริการปะชาชน
77 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2565
78 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
79 ประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
80 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting