1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
2 โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการส่งเสริมและยกระดับการประเมิน LPA ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Web Conference
4 ประชุมคณะทำงาน ปรับปรุง ทบทวนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ.2640
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จังหวัดมหาสารคาม ในการศึกษาดูงานธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
6 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2566
7 พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี 2566 วันที่2
8 พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี2566
9 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จากจังหวัดสุรินทร์ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 ประชุมคณะกรรมพิจารณาตรา ทบทวน ปรับปรุง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2566
11 ประชุมคณะกรรมพิจารณาปรับปรุงและทบทวนภารกิจในการให้บริการปะชาชน
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับใบประกาศนียบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ.2565
13 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
14 ประชุมเตรียมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
15 นายกเทศมนตรี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด รวมน้ำใจให้กาชาดจังกวัดอุบลราชธานี
17 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการเพิ่มรายชื่อบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ทร.14) กรณีเป็นบุคคลตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
19 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2566
20 สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 / 2565

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting