1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลากาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
2 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย/ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
5 บรรยากาศจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
6 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบออนไลน์การชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
7 ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อสำหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ
9 ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
10 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2565
11 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น และติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
13 ขออนุมัติจัดทำประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การยกเว้นค่าทำเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
14 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา
15 ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
16 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมการตรวจสอบพัสดุประจำปี การจำหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามทะเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
17 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
18 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
19 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นด้านการเงินการคลัง ผ่านระบบสื่อออนไลน์(Google Meet)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting