1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วย
2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล
3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ วัดผาสุการาม ประจำปี 2567 (ชุมชนวัดผาสุการาม, ชุมชนต้นแต้, ชุมชนสุขสำราญ, ชุมชนบูรณะ)
4 ดำเนินการนำส่งขยะอันตรายที่ได้รวบรวมจากชุมชนในเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
5 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 ประชุมให้ข้อมูลแก่ตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ USAID Enhance ซึ่งได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว" ประจำปี 2567
8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย "ชะลอสูงวัย ชีวายืนยาว" ประจำปี 2567
9 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
10 โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567
11 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
12 โครงการบริการวิชาการ “โครงการป้องกันก่อนเกิดเหตุน้ำท่วม”
13 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ประจำปี 2567
14 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมิถุนายน 2567
15 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ปี 2567 วันที่ 3
16 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ปี 2567 วันที่ 2
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ เทศบาลตำบลนาแก จังหวัดนครพนม ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ Zero Waste ณ ชุมชนชลประทาน
18 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1
19 ออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
20 ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting