1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราค่าธรรมเนียมในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผ่านระบบประชุมออนไลน์
102 ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
103 ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566
104 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
105 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
106 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
107 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
108 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
109 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำจุลินทรีย์ EM แกนลอน และEM Ball นำไปบำบัดน้ำเสีย
110 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)
111 อบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีหารศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
112 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ระดับทองแดง และเกียรติบัตร อถล.ดีเด่นระดับจังหวัด
113 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
114 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
115 ประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำวานแบบทีมสหวิชาชีพ
116 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
117 ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ (ชุมชนท่ากอไผ่)
118 ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
119 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่มอบยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย
120 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบหญ้าอาหารพระราชทาน แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting