1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประชุมพนักงานเก็บขนขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
182 ชุมชนชลประทาน เดินหน้าต่อยอดธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Waste Bank) ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย
183 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ในสถานีรถไฟ อำเภอวารินชำราบ
184 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมโรค ตลอดจนร่วมดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)
185 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมโรค ตลอดจนร่วมดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
186 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมโรค ตลอดจนร่วมดำเนินการทำความสะอาดโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
187 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จังหวัดมุกดาหาร ศึกษาดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
188 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 5
189 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 4
190 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3
191 ดำเนินการออกตรวจแผงตลาด ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q ประจำปี 2566
192 โครงการพัฒนาระบบกลไกปกป้องคุ้มครอง เด็กและเยาวชน
193 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
194 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
195 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
196 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการออกสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากตู้หยอดเหรียญ
197 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1
198 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
199 ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มอายุ 60-69 ปี กลุ่มอายุ 70 - 79 ปี กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป
200 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2566
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting