1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 1/2567
62 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
63 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ระดับประเทศ ประเภทประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
64 สนง.จัดหางานจังหวัดอุบล และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้พิการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
65 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ แห่งที่ 2 จัดโครงการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
66 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค
67 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 8) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
68 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 7) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
69 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สสอ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
70 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
71 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รุ่นที่ 5
72 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
73 อบรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
74 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
75 กิจกรรมบริการทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ฟรี!!!
76 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
77 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2567
78 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
79 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สปสช.เขต10 รพ.วารินชำราบ และสสอ.วารินชำราบ จัดการประชุมวางแผนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567
80 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting