1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
82 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสด แห่งที่ 1 และห้องเย็นป็อบสตาร์
83 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
84 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567
85 กิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
86 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนธีนวาคม 2566
87 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2567
88 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
89 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
90 กิจกรรมประกวดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567
91 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
92 โครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2567
93 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 บริการฉีดวัคซีน HVP ป้องกันมะเร็งปากมดลูกและตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
94 ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2567
95 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
96 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสด แห่งที่ 1
97 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
98 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ
99 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
100 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายดอกไม้เพลิง กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting