1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
102 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
103 กิจกรรมประกวดด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567
104 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
105 โครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2567
106 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 บริการฉีดวัคซีน HVP ป้องกันมะเร็งปากมดลูกและตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก
107 ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดในโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปี 2567
108 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคี ระหว่างอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
109 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสด แห่งที่ 1
110 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
111 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ
112 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
113 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายดอกไม้เพลิง กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง
114 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่ออัตราค่าธรรมเนียมในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ผ่านระบบประชุมออนไลน์
115 ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหาร ภายในตลาดสดแห่งที่ 1
116 ประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2566
117 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
118 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
119 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
120 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting