1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
161 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเวทีเสวนา "คนเทศบาลเมืองวารินชำราบไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
162 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
163 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566
164 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ สสจ. และอำเภอวารินชำราบ ออกตรวจกำกับดูแลสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
165 อบรมโครงการเด็กสุขภาพสมส่วน พัฒนาการสมวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี 2566
166 โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯกำจัดขยะ อันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
167 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวรรณวารี ในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
168 ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
169 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี
170 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี 2566
171 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3
172 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่2
173 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
174 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ "5ร"
175 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่1
176 ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 เพื่อประเมิน มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่
177 ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ในสถานีรถไฟ อำเภอวารินชำราบ
178 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโซ่พิสัยในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน
179 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
180 ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ทั้ง 3 แห่ง โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting