1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 วันที่ 1
22 โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
23 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566 วันที่สาม
24 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566 วันที่สอง
25 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล, ตรวจสารกันราและสารฟอกขาว และเก็บผักตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
26 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566
27 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเวทีเสวนา "คนเทศบาลเมืองวารินชำราบไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
28 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
29 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566
30 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ สสจ. และอำเภอวารินชำราบ ออกตรวจกำกับดูแลสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
31 อบรมโครงการเด็กสุขภาพสมส่วน พัฒนาการสมวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี 2566
32 โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯกำจัดขยะ อันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
33 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวรรณวารี ในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
34 ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
35 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี
36 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3
37 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่2
38 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
39 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ "5ร"
40 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่1

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting