1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
42 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
43 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร และการควบคุมโรคติดต่อ แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 เตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
44 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำความสะอาด Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาล แห่งที่ 1
45 ประชุมขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
46 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ สุ่มตรวจเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่มีฉลาก/ไม่มีเลข อย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
47 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลดม จังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน Zero Waste ณ ชุมชนชลประทาน
48 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนเมษายน 2567 และเวทีเสวนา รอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่ 11 โดย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
49 อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ วันที่ 2
50 ประชุมสรุปและถอดบทเรียน โครงการวิจัยการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบล
51 อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
52 ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
53 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเลและสำรวจร้านอาหาร
54 ออกหน่วยบริการฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจ ประชากรสัตว์เลี้ยง ตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
55 สำนักงานเทศบาลตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.
56 อบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม.ในโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567
57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2567
58 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ออกตรวจสอบฉลากและเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร
59 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี 2567
60 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting