1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3
42 โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
43 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 2
44 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับโล่เชิดชูเกียรติอปท.ที่ผ่านการประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี ระดับทองแดง ประจำปี 2566
45 โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2566
46 อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 วันที่ 1
47 โครงการฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
48 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566 วันที่สาม
49 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566 วันที่สอง
50 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล, ตรวจสารกันราและสารฟอกขาว และเก็บผักตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
51 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเวทีเสวนา "คนเทศบาลเมืองวารินชำราบไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
53 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
54 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566
55 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ สสจ. และอำเภอวารินชำราบ ออกตรวจกำกับดูแลสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
56 อบรมโครงการเด็กสุขภาพสมส่วน พัฒนาการสมวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี 2566
57 โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯกำจัดขยะ อันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
58 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวรรณวารี ในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
59 ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี

หมู่บ้านยั่งยืน


กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting