1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คณะกรรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
62 ประชุมสรุปผลการสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
63 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2567
64 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567
65 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
66 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการรับสมัครผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2567
67 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน Zero Waste ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
68 ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล
69 ประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ประจำปี 2567
70 อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
71 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำส่งขยะอันตราย ภายใต้โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
72 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567
73 ประชุมการป้องกันเด็กจมน้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
74 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
75 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 1/2567
76 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
77 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ระดับประเทศ ประเภทประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
78 สนง.จัดหางานจังหวัดอุบล และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้พิการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
79 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ แห่งที่ 2 จัดโครงการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
80 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงาน เรื่องโครงการเพิ่มศักยภาพ ผู้แทนภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรค
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting