1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
81 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 7) โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
82 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สสอ.วารินชำราบ และโรงพยาบาลวารินชำราบ ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเลภายในตลาดสดเทศบาล 1
83 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 6) โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
84 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จัดการอบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รุ่นที่ 5
85 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
86 อบรมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2567
87 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
88 กิจกรรมบริการทำหมันสุนัข-แมว ประจำปี 2567 ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ฟรี!!!
89 อบรมโครงการสอนทักษะชีวิตด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1
90 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2567
91 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะอันตรายในชุมชน จำนวน 28 ชุมชน
92 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ สปสช.เขต10 รพ.วารินชำราบ และสสอ.วารินชำราบ จัดการประชุมวางแผนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2567
93 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
94 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
95 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล ภายในตลาดสด แห่งที่ 1 และห้องเย็นป็อบสตาร์
96 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5
97 โครงการเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567
98 กิจกรรมคัดกรองวัณโรคกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการพัฒนางานวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2567
99 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนธีนวาคม 2566
100 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดชุมชนดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่นประจำปี 2567
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting