1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting