1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย
2 หน่วย นพค.56 สนภ.5 นทพ. สนับสนุนกำลังพลช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเคลื่อนย้ายสิ่งของไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว
3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจจุดสูบน้ำบริเวณวัดเสนาวงค์ และตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
5 พื้นที่ติดตามเพื่อสำรวจและประเมินสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ณ ประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดูงานงานด้านการดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการจัดการสาธารณภัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
7 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัย
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบลงพื้นที่) ในการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับการตรวจประเมินรอบสุดท้าย ในการคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting
10 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมออกบูธในงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด"
12 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566
13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 วันที่ 2
14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566
15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566
16 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชน ภายในชุมชนคูยาง
17 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ
19 งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานอุบลราชธานีเต็มรูปแบบ ประจำปี 2566
20 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมออกระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting