1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 เครื่อง
32 เรื่อง โครงการปรับปรุงชุมชนดอนงิ้ว (ยกระดับถนนซอยแยกถนนประชาราษฎร์)
33 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟสัญญาณกระพริบ) จำนวน 10 ชุด
34 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
35 เรื่อง จัดจ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10,000 ชุด รายละเอียดดังนี้
36 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
37 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาะ 6 ตัน 6 ลื้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบท้าย)
38 เรื่อง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ
39 เรื่อง จ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานให้บริการคนพิการที่มาติดต่อราชการที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และดูแลอาคารประชาคมต้นแต้ อาอารศูนย์หัตถกรรมกุดปลาขาวและอาคารศูนย์หัตถกรรมดอนงิ้ว
40 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทน)ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๕ (งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ) ตามแบบแปลนเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting