1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อยานพาหนะ (ทดแทน) ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ 5
62 เรื่อง จัดจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น (ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน) จำนวน 1 คัน ตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2561 (ระดับประเทศ) ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน 2561
63 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยและจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ทดแทน)ระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระยะที่ ๕ (งานก่อสร้าง) ตามแบบแปลนเทศบาล
64 เรื่อง โครการปรับปรุงผิจราจร คสล.ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น(มิตรภาพที่๕)
65 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน รายละเอียดดังนี้ เครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
66 เรื่อง จัดหาหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 96 รายการ
67 เรื่อง จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
68 เรื่อง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
69 เรื่อง จ้างเหมายานพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครื่อข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อสม) เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2561 (เดินทางไป-กลับ)
70 เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หม้อแปลงไฟฟ้า) ขนาด 250 kva 3 เฟส 4 สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุดSecured by Siteground Web Hosting