1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานติดตามประเมินผล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานการตดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณพ.ศ.2563 และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผบยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
3 เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
4 เรื่อง ประกาสผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑)
5 เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ครั้งที่๑)
6 สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 - 2564) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
7 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting