1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมันสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567
2 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566
3 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
4 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
5 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
6 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566
7 เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
8 ประกาศสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
9 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2567 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2568) และระยะเวลาประชุมของแต่ละสมัย
10 เรียกปรชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
Secured by Siteground Web Hosting