1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกร่วมกับการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Amazing Ubon Ratchathani สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องคำ สุภาษิตและสำนวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
7 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9 เรื่อง รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
10 เรื่อง การพัฒนารูปบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting