1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ 5T ของนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
3 ผลงานวิชการ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกลยุทธ์ 5T เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
4 แผนปฏิบัติการปรับลดพลังงานและประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
5 ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกร่วมกับการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Amazing Ubon Ratchathani สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องคำ สุภาษิตและสำนวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
Secured by Siteground Web Hosting