1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัด


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แผนปฏิบัติการปรับลดพลังงานและประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2567
2 ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์เชิงรุกร่วมกับการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืช โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Amazing Ubon Ratchathani สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องคำ สุภาษิตและสำนวนไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
8 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง เศรษฐกิจกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 เรื่อง รายงานการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3Secured by Siteground Web Hosting