1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าตัดต้นไม้ ทะเบียน 82-2153 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน 82-4235 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ ทะเบียน กง 6800 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง ตามโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การจัดการและการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดูแลจ้างระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document application program จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ รหัส ช.606-66-0002) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแหล่งนํ้าศักดิ์สิทธิ์ (นํ้าโจ้กวัดวารินทราราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ทำภาพก๊อตซี่ แกลลอรี่ สติกเกอร์สกรีนติดฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงผ้าสำหรับในเอกสาร โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 จำนวน 220 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบรายงานความเสียหายผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 12,160 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน กจ 3509 (รหัส ปธ.002-49-0006) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting