1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถนํ้า 6 ทะเบียน 83-5582 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการฝึกทบทวนอปพร.ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต รหัส ช.097470001) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน บร 4409 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด รหัส ค.414-60-0007 และ ค.414-33-0005 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางในและรองคอยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting