1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
214 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกู้ภัย 2 ทะเบียน 82-40-95 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ภัย 1 ทะเบียน 82-1999 อบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ ทะเบียน ส.068-65-0004 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ชุมชนท่าก่อไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณเสียงตามสายใหม่ และติดตั้งลำโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ชุมชนดอนงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ วก.416570008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
239 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิดจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนหนองบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในการเดินทาง สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Secured by Siteground Web Hosting