1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางในและรองคอยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-7116 และรถเก็บกิ่งไม้ ทะเบียน 82-4427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-6171 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 81-9550 อบ (รหัส ช.002-47-0005) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์หมายเลขทะเบียน ตค 6098 (รหัส ชส.018-66-0002) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน ตค-0174 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบนํ้าเสีย ชส 055600022 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบนํ้าเสีย ชส 055510004 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสูบนํ้าเสีย ชส 055510003 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน ผจ-1338 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน 83-2136 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน 81-6551 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน บต-4475 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน 82-0137 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมผิวการจราจรภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณทิศตะวันออกของอาคารตาชั่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน ตง-6395 จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น รถทะเบียน ตค-2189 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเบียน ตค-2189 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตง-6375 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตง-432 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง-432 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น รถทะเบียน ตค 0174 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมลานคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารแปรรูปขยะพลาสติกเป็น นํ้ามันโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting