1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถทะเบียน บต-4475 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน 82-0137 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมผิวการจราจรภายในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณทิศตะวันออกของอาคารตาชั่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถทะเบียน ตง-6395 จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น รถทะเบียน ตค-2189 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเบียน ตค-2189 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตง-6375 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่นรถทะเบียน ตง-432 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ ทะเบียน ตง-432 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อลื่น รถทะเบียน ตค 0174 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมลานคอนกรีต บริเวณหน้าอาคารแปรรูปขยะพลาสติกเป็น นํ้ามันโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ผ้าติดกระจก สติกเกอร์ตัวอักษรและป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับความรู้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จำนวน 3,500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสาร (ทรายอะเบท) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 จำนวน 21 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประจำร้านอาหารแผงลอย โครงการจัดอบรมผู้สัมผัสอาหารในร้าน หาบเร่ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566 จำนวน 99 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ ทะเบียน กจ 8480 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน กจ 8480 อบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting