1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
7951 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน 81-6371, 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7952 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7953 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7954 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7955 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ Hosting เพื่อจัดทำเว็ปไซต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ (warincity.go.rh) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7956 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7957 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7958 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7959 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7960 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7961 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7962 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๒ รายการโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
7963 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุควบคุมเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๑๐๐๐๘ , ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7964 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำเสีย ขส ๐๕๕๕๕๑๐๐๐๗ , ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7965 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6965 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7966 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-9656 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7967 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7968 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7969 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7970 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น (ไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน) จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7971 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7972 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7973 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7974 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 83-4965 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7975 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7976 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำดอกไม้ในพิธีเปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7977 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7978 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป่าเอกสาร โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมื่องน่าอยู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7979 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 82-4427 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7980 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-6972 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting