1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
2 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
6 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
7 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
8 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอถุบลราชธานี พ.ศ.2558
9 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 หลักเกณ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting