1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
2 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) เทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
6 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy 2566 (รอบ 6 เดือน)
7 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
10 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ทม.วาริน 2566 (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting