1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
5 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
6 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
10 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting