1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12)
3 กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
4 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
6 ประกาศจ.อุบลราชธานี ให้ทุกอำเภอ ทุกตำบล เป็นพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป้นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
7 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) (10 กรกฎาคม 2564)
8 คำสั่ง จ.อุบลราชธานี ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564
9 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
10 การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีความประสงค์ฝึกทักษะฝีมือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
11 การขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 12)
12 การดำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
13 ข้อแนะนำเตรียมตัว ก่อนไปฉดวัคซีน ป้องกัน Covid-19
14 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) กรณี การติดตาม กำกับตรวจสอบ และเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้มีการลักลอบเล่นการพนัน ชนไก่ ชนโค
15 ขอความร่วมมทอในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการการติดต่อรับเรื่องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
16 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564
17 การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น
18 การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
19 การกำหนดมาตรการควบคุมการอพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) เพิ่มเติม
20 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting