1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


# รายการหัวเรื่อง
1 คำแนะนำสำหรับประชาชนเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
4 ชำระภาษีที่ดินฯ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2567 ลุ้นร้บรางวัลมากมาย
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2567 ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
6 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม) ประจำปี 2567
7 ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาคสนามจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
8 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาสดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
9 แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ 2562
10 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
11 ระวัง! กลโกงมิจฉาชีพหลอกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
12 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2566
13 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้เสียภาษี ประจำปี 2566
14 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์การประเมินภาษี พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
15 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
16 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
17 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี พนักงานสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
18 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปี 2566
19 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
20 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีในปีงบประมาณ 2566
21 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
22 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1/2) ประจำปี 2565
23 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเก็บภาษี และพนักงานพิจารณาชี้คำขาดคำร้องอุธรณ์ เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
24 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 1 ประจำปี 2565
25 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2 ประจำปี 2565
26 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 3 ประจำปี 2565
27 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 4 ประจำปี 2565
28 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 5 ประจำปี 2565
29 ขอขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
30 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
31 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
32 ให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
33 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
34 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
35 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563
36 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ชุดที่ 2
37 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ชุดที่ 1
38 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562
39 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
40 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
Secured by Siteground Web Hosting