1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


# รายการหัวเรื่อง
1 แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินฯ 2562
2 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
3 ระวัง! กลโกงมิจฉาชีพหลอกชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2566
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง มอบสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้เสียภาษี ประจำปี 2566
6 การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาราชการ ช่วงพักกลางวันและหลังเวลาราชการ
7 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์การประเมินภาษี พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
9 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2566
10 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี พนักงานสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
11 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม ประจำปี 2566
12 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
13 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นคำร้องขอลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีในปีงบประมาณ 2566
14 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
15 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1/2) ประจำปี 2565
16 แต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานเก็บภาษี และพนักงานพิจารณาชี้คำขาดคำร้องอุธรณ์ เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
17 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 1 ประจำปี 2565
18 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 2 ประจำปี 2565
19 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 3 ประจำปี 2565
20 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 4 ประจำปี 2565
21 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ชุดที่ 5 ประจำปี 2565
22 ขอขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
23 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564
24 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
25 ให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
26 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
27 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
28 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2563
29 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ชุดที่ 2
30 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 ชุดที่ 1
31 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562
32 สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
33 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting