1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เลือกตั้งเทศบาล 2564


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การไปรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
3 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสามาชิกสภาเทศบาลที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ไปยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
4 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ (เพิ่มเติม)
6 ขอส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
8 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง จำนวน 41 หน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
10 ส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) เขตเลือกตั้งที่3
12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) เขตเลือกตั้งที่2
13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง)
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
15 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
16 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พล.ต.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
19 นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาแนะนำการรับและดูแลหีบบัตร
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ปี2564
21 นายพลเดช ศรีบุญเรือง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
22 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
23 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
24 ต้อนรับ นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
25 ต้อนรับ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
26 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายใน 17 มีนาคม 2564
27 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
28 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
29 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
30 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
31 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
32 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นวันแรก
33 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
34 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ และนายกเทศมตรีเมืองวารินชำราบ
35 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
36 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ2564
37 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
38 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
39 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting