1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เลือกตั้งเทศบาล 2564


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง
1 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
2 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3 บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง จำนวน 41 หน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
4 ส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) เขตเลือกตั้งที่3
6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) เขตเลือกตั้งที่2
7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง)
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
9 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
10 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)
11 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
12 พล.ต.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
13 นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาแนะนำการรับและดูแลหีบบัตร
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ปี2564
15 นายพลเดช ศรีบุญเรือง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
16 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
17 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
18 ต้อนรับ นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
19 ต้อนรับ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ เดินทางมาตรวจศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
20 การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายใน 17 มีนาคม 2564
21 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
22 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
23 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
24 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
25 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
26 เทศบาลเมืองวารินชำราบ รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เป็นวันแรก
27 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
28 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ และนายกเทศมตรีเมืองวารินชำราบ
29 การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
30 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ2564
31 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
32 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
33 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting