1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การบริหารจัดการความเสี่ยง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
4 รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Mannagement) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564
7 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองวิชาการและแผนงาน ประจำปี 2564
8 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564
9 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562
10 ประกาศนโยบายการบริหรจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2564Secured by Siteground Web Hosting