1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566
2 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2566
3 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2565
4 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
5 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาล
6 รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและ ค่าเป้าหมายขั้นต่พ มาตารฐานการจัดบริการสาธษรณะของเทศบาล พ.ศ.2565
7 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดขนาดเทศบาลและระดับตำแหน่งของเทศบาล
8 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
9 นโยบายปรัหยัดพลังงาน
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting