1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
12 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเทศบาล
13 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2566
14 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเทศบาล
15 ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
16 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งคณะกรรมการและคณะกรรมการและคณะทำงานรับเงื่อนไขร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำศูนย์รับเรื่องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
17 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนืนโครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคบากร ประจำปีงบประมาณ 2566
18 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
19 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
20 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
Secured by Siteground Web Hosting