1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
31 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การกำหนดขนาดเทศบาลและระดับตำแหน่งของเทศบาล
32 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
33 นโยบายปรัหยัดพลังงาน
34 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
35 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลวาริน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และระเบียบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี2565
36 เอกสารการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาฝีมือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2551
37 มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
38 แผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
39 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
40 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปรับลดพลังงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2565
Secured by Siteground Web Hosting