1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 273/2565 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
42 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 1101/2563 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
43 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 742/2562 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล
44 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 1027/2564 เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรัยผิดชอบดารปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
45 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 1108/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรัยผิดชอบดารปฏิบัติงานของพนักงานจ้างกองช่างสุขาภิบาล
46 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 129/2565 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบในกองการศึกษา
47 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 1013/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรัยผิดชอบดารปฏิบัติงานของพนักงานจ้างทั่วไป(เพิ่มเติม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
48 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 4/2565 เรื่อง การบริหารราชการของเทศบาลและการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
49 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 946/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง
50 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 272/2565 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
Secured by Siteground Web Hosting