1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
51 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 909/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
52 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 796/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองช่าง
53 คำสั่งเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ 881/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง สำนักปลัดเทศบาล
54 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการชำระค่าธรรมเนียมกำจัดมูลอฝอยหรือมูลฝอยติดเชื้อและสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระค่าธรรมเนียม
55 ประกาศ เรื่อง กฏกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวณกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2497 การกำหนดค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ
56 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกกรรมการชุมชน
57 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการชุมชน
58 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้ที่จะเป็นกรรมการชุมชน และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน
59 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน
60 แต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน เพื่อปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565
Secured by Siteground Web Hosting