1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ/คำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
62 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับลดพลังงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
63 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง (เพิ่มเติม)
64 คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองวิชาการและแผนงาน
65 คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบภายใน
66 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองช่าง
67 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง
68 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างกองช่างสุขาภิบาล
69 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง (เพิ่มเติม)
70 คำสั่ง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม
Secured by Siteground Web Hosting