1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เลือกตั้ง สท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
2 บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ณ หน่วยเลือกตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
5 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้ง แก่กปน. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
6 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
7 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
8 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
10 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
11 แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
12 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
13 ลงพื้นที่ตลาดนัดต้นแต้ และบริเวณวัดผาสุการาม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
14 ประชุมเพื่อซักซ้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
15 ขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
16 ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
17 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
18 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
19 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2565
20 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
21 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
22 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
23 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
24 รายงานการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
25 ปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว
26 ปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้สมัครทั้งหมด 5 คน
27 สมัครเลือกเลือกตั้ง ส.ท.เขต 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่สองมีผู้สมัครเพิ่ม 1 ราย
28 บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งว่าง
29 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
30 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างอาทิตย์ที่ 21 ส.ค.2565 เปิดรับสมัครระหว่าง 11-15 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ
31 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง
32 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting