1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เลือกตั้ง ส.ส.2566


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. 1/9)
2 ประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
3 การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566
5 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
6 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
7 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
8 ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ
9 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
Secured by Siteground Web Hosting