1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
3 พิธีรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567
5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567
6 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวมไฟล์ 2 รอบ)
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Secured by Siteground Web Hosting