1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน


 

จำนวนผู้ลงคะแนน
24
ลงคะแนนครั้งแรก
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 04:38 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2021 เวลา 03:53 น.

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

Hits Percent Graph
ดีมาก 14 58.3%
ต้องปรับปรุง 7 29.2%
ดี 3 12.5%
พอใช้ 0 0%

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting