1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2 แจ้งขอรับเงินคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
3 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)
5 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลากาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
6 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย/ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
8 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
9 บรรยากาศจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
10 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
11 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
12 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบออนไลน์การชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
13 ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อสำหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ
15 ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
16 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2565
17 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น และติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
19 ขออนุมัติจัดทำประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การยกเว้นค่าทำเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
20 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting