1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 ต้อนรับทีมงานวิจัยเพื่อลงนามในสัญญาโครงการวิจัยย่อย ตามที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดทำโครงการวิจัยการสำรวจป้าย ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
3 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมพนักงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีฯ New e-LAAS
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม) ประจำปี 2567
6 ประชุมชี้แจงสรุปรายละเอียดจากการตรวจสอบงบการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting
7 ประชุมรับฟังชี้แจงรายละเอียดทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
8 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมติดตามการลงพื้นที่สำรวจป้ายโฆษณา ป้ายการค้า เพื่อจัดทำฐานข้อมูล สำหรับการประเมินและจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567
9 กองคลังจัดการประชุมโครงการอบรมตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ก่อนออกสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
11 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
13 โครงการอบรมเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14 จับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2566
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566)
16 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
17 เข้าตรวจประเมินเทศบาลเมืองวารินชำราบ ด้านศักยภาพการคลังท้องถิ่น(แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) พร้อมติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
18 กองคลังจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี e-LAAS และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
19 ขอขยายระยะเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ระยะที่ 5 ผ่านระบบ Google Meet วันที่สองSecured by Siteground Web Hosting