1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
102 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำปี 2566
103 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
104 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำจุลินทรีย์ EM แกนลอน และEM Ball นำไปบำบัดน้ำเสีย
105 ประชุมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5)
106 อบรมเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีหารศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
107 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ระดับทองแดง และเกียรติบัตร อถล.ดีเด่นระดับจังหวัด
108 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2567
109 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
110 ประชุมโครงการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยอาศัยการทำวานแบบทีมสหวิชาชีพ
111 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
112 ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ (ชุมชนท่ากอไผ่)
113 ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพจิต เยียวยาจิตใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
114 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่มอบยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัย
115 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบหญ้าอาหารพระราชทาน แก่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย
116 ต้อนรับนายสมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยซึ่งได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
117 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่มอบยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
118 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลโนนสวรรค์ ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และจัดการขยะในชุมชน
119 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 3/2566
120 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และตัวแทนผู้ประกอบการคลาดสดเทศบาล เข้ารับการอบรมการใช้และตรวจสอบเครื่องชั่ง ตวง วัด
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting