1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
141 ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล, ตรวจสารกันราและสารฟอกขาว และเก็บผักตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
142 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจปีงบประมาณ 2566
143 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมเวทีเสวนา "คนเทศบาลเมืองวารินชำราบไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"
144 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
145 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566
146 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ พาณิชย์จังหวัดฯ สสจ. และอำเภอวารินชำราบ ออกตรวจกำกับดูแลสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
147 อบรมโครงการเด็กสุขภาพสมส่วน พัฒนาการสมวัย กายใจแข็งแรง ประจำปี 2566
148 โครงการคืนความสุขให้คนอุบลฯกำจัดขยะ อันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
149 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวรรณวารี ในโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ
150 ตรวจคัดกรองสายตาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
151 เทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี จังหวัดอุบลราชธานี
152 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 3
153 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่2
154 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหารทะเล
155 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน วัดส่งเสริมสุขภาพ "5ร"
156 โครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่1
157 ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดสดเทศบาล 2 เพื่อประเมิน มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่
158 ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ในสถานีรถไฟ อำเภอวารินชำราบ
159 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโซ่พิสัยในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน
160 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting