1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
42 คณะกรรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.)
43 ประชุมสรุปผลการสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางถนน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
44 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1/2567
45 กิจกรรมเชิดชูเกียรติวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2567
46 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ดูงานการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ
47 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการรับสมัครผู้สูงอายุในชุมชนทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมการผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2567
48 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน Zero Waste ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
49 ออกตรวจเฝ้าระวังการใส่สารฟอร์มาลินในอาหารทะเล
50 ประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ประจำปี 2567
51 อบรมให้ความรู้แก่นักบริบาลผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำส่งขยะอันตราย ภายใต้โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
53 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2567
54 ประชุมการป้องกันเด็กจมน้ำ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
55 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2567
56 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย ทางถนน ครั้งที่ 1/2567
57 โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
58 เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ระดับประเทศ ประเภทประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
59 สนง.จัดหางานจังหวัดอุบล และศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของผู้พิการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2
60 ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ แห่งที่ 2 จัดโครงการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัวกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting