ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
อย่างไม่เป็นทางการ

     
  นับคะแนนแล้วจำนวน   41  หน่วย จากทั้งหมด   41  หน่วย คิด เป็น  100.00 % ของหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
     

  หมายเลข 1
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    21,149   คน
นายจีระชัย ไกรกังวาร
 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ    12,193  คน
คิดเป็น 57.65%
8,581    คะแนน

     
บัตรดี    8,581
 
บัตรเสีย    1,636
 
ไม่เลือกผู้สมัครใด    1,976