1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ รวมความสะอาด Big Cleaning Day และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานีรถไฟอุบลราชธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายสถานี และเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี, ตำรวจรถไฟอุบลราชธานี และจิตอาสา เข้าทำความสะอาด Big Cleaning Day และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานีรถไฟอุบลราชธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting