1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมเด่น

  • - -

    ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง : วันนี้ท่านเสียภาษีแล้วหรือยัง

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559

 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน ได้เชิญอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์กิจกรรมประชารัฐอุบลร่วมใจหยุดการขอทาน

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 น. ที่ลานทุ่งศรีเมือง เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้ความอนุเคราะห์รถประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในกิจกรรมประชารัฐอุบลร่วมใจหยุดการขอทาน เปลี่ยนวิถี สร้างชีวิตใหม่ ซึ่งจัดโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบโดยนายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมเสริมพลังการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ และระบบสุขภาพผู้สูงอายุระดับตำบล ประจำปี 2559

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่อสม.เขตศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

Read Article

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการปีการศึกษา 2559 มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

 วันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ได้ร่วมส่งตัวแทนคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559

Read Article

นโยบาย ผู้บริหาร

VDO แนะนำ


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

FACE BOOK

  • ป้ายโฆษณา

การจัดการ ความรู้

ระบบงาน ภายใน


เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

LINK หน่วยงานภายนอก

Who's Online

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting